ليست خودروهای سواری مزايده 1/95

 

 

 

 

شرايط عمومي شرکت در مزايده شماره 1/95 مورخـه 11/12/95 لغایت 17/12/95

(( مزایده 5 دستگاه خودروی سواری ))

1- متقاضيان شرکت در مزايده مکلفند ابتدا فرم (( درخواست شرکت در مزايده )) را براي هر يک از اقلام مورد مزايده دريافت و پس از تعيين اقلام مورد درخواست و ثبت قيمت پيشنهادي و تکميل کليه قسمتهاي آن و نوشتن نام و نام خانوادگي، آن را امضاء نموده و سپس به پرداخت مبلغ سپرده تعيين شده ( توسط شرکت ) اقدام نمايند.

2- اقلام مورد مزايده طبق ليست پيوست مي باشد.

3- مبلغ سپرده براي هر يک از اقلام مورد مزايده معادل 30 میلیون ریال مي باشد که بايد به صورت وجه نقد یا چک بانکي در وجــه شرکت شهاب خودرو تهیه و به صندوق شرکت تحويل گردد. رسيــد صنـدوق بنام امضاء کننــده چــک ( پرداخت کننده ) صادر و نسخ سبز و صورتی به پرداخت کننده سپرده تحويل خواهد شد. بديهي است کليه فرمها بايد توسط شخص مذکور امضاء شده باشد.

4- متقاضي پس از تکميل فرم ((درخواست شرکت در مزايده)) و امضاء کليه صفحات فرم ((شرايط عمومي شرکت در مزايده)) و پرداخت مبلغ سپرده ، بايد نسخه سبز رنک ((رسيد صندوق)) همراه با فرمهاي ((درخواست شرکت در مزايده )) و ((شرايط عمومي شرکت در مزايده)) را در پاکت مخصوص مزايده که از سازمان فروش شرکت دريافت مي نمايد ، قرارداده و پس از بستن درب پاکت ((مهر و موم شده)) و قيد نام و نشاني و شماره تلفن تماس و ذکر شماره مزايده 1/95، آن را به واحد حراست شرکت تحويل و رسيد دريافت نمايد. نسخه صورتي رسيد صندوق تا پايان عمليات مزايده نزد متقاضي باقي خواهد ماند. توجه به اين نکته ضروري است که سپرده مزايده فقط به پرداخت کننده سپرده يا وکيل قانوني او و با ارائه کارت شناسائي معتبر و نسخه صورتي رنگ رسيد صندوق، پس از خاتمه عمليات مزايده مسترد مي گردد.

5- شرکت مختار خواهد بود به پيشنهادهائي که داراي يکي از نواقص زير باشد ترتيب اثر نداده و آن را باطل اعلام نمايد:

1-5) فرم درخواست مخدوش ، پاک شده با مواد شيميايي ، ناخوانا و نظاير آن .

2-5) پيشنهادهاي فاقد رسيد صندوق مربوط به تحويل سپرده مزايده يا سپرده تحويل شده کمتر از مبلغ تعيين شده.

3-5) در صورتيکه کليه صفحات فرم (( شرايط عمومي شرکت در مزايده )) و فرم (( درخواست شرکت در مزايده )) فاقد امضاء متفاضي شرکت در مزايده باشد.

4-5) در صورتيکه هرگونه شرط يا شروطي توسط متقاضي در فرم (( شرايط عمومي شرکت در مزايده )) و فرم (( درخواست شرکت در مزايده )) قيد شده باشد.

5-5) فرم (( درخواست شرکت در مزايده )) فاقد قيمت پيشنهادي باشد و يا قيد شده باشد که فلان مبلغ يا فلان درصد بيشتر از بالاترين قيمت پيشنهادي خريدارم.

6-5) قيد بيش از يک قيمت پيشنهادي براي يک قلم يا مجموعه اقلام در فرم (( درخواست شرکت در مزايده ))

7-5) عدم تکميل اطلاعات مورد نياز در فرمهاي مزايده از قبيل نام و نشاني، تلفن تماس، مبلغ سپرده، شماره رسيد صندوق، تاريخ، امضاء و غيره.

8-5) ارائه پيشنهاد قيمت بر مبناي مقياس مقداري مغاير با مقياس مندرج در فرم (( درخواست شرکت در مزايده )) مثلا" بجاي عدد قيد کيلو يا ساير مقياس ها.

6- پيشنهاد دهندگان مکلفند اقلام مورد نظر را دقيقا" رويت و سپس اقلام مزبور را در فرم ((درخواست شرکت در مزايده )) مشخص نمايند . بنابراين پس از برنده شدن در مزايده هيچگونه اعتراضي نسبت به نوع کيفيت و قيمت پيشنهادي اقلام مورد درخواست را نخواهند داشت.

7-  شرکت در قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

8- اسامي برندگان اول تا سوم که قيمت پيشنهادي آنها معادل يا بالاتر از قيمت مورد نظر شرکت باشد ، پس از تشکيل جلسه کميسيون فروش و مفتوح نمودن پاکتهاي پيشنهاد قيمت ، اعلام خواهد شد.

9- سپرده برندگان اول تا  سوم تا انعقاد قرارداد و شروع به حمل و خروج کالا توسط برنده اول نزد شرکت نگهداري خواهد شد پس از قطعي شدن فروش و انعقاد قرارداد فروش ، سپرده برندگان دوم و سوم بلافاصله مسترد خواهد شد.

 10- در صورت استنکاف برنده اول از خريد و حمل کالاي مورد مزايده ، سپرده وي به نفع شرکت ضبط و در صورتيکه قيمت نفر دوم معادل يا بالاتر از حد نصاب قيمت مورد نظر شرکت باشد ، کالاي مورد مزايده به نفر دوم فروخته خواهد شد و در صورت استنکاف نفر دوم ، سپرده وي به نفع شرکت ضبط و کالاي مذکور با همين شرايط ياد شده به نفر سوم فروخته خواهد شد و در صورت استنکاف نفر سوم ، به همان نحو ياد شده در مورد برندگان اول و دوم ، در مورد برنده سوم نيز عمل خواهد شد. در صورتيکه قيمتهاي پيشنهادي نفرات دوم و سوم به حد نصاب مورد نظر شرکت نرسيده باشد و آنها حاضر به خريد آن به قيمت موردنظر شرکت نباشند سپرده آنها مسترد خواهد شـد.

11- برنده مزايده (خريدار) مکلف است کل قيمت اقلام برنده شده در مزايده همزمان با امضای قرارداد يا توافقنامه فروش به امورمالی شرکت تحويل و سپس با وصول قيمت هر محموله اقدام به حمل کالا از کارخانه پس از انجام هماهنگی لازم با مسئولين انبارها و دفتر کميسيون فروش و در مهلت مقرر مندرج در قرارداد بنمايـد.

12- برنده مزايده مکلف است حداکثر ظرف مدت 4 روز پس از اعلام اسامی برندگان مزايده جهت امضای قرارداد يا توافقنامه فروش به سازمان فروش مراجعه و همزمان با امضای قرارداد يا توافقنامه فروش نسبت به پرداخت قيمت محموله طبق مفاد قرارداد يا توافقنامه مذکور اقدام نمايد والا شرکت محق خواهد بود کالای مورد نظر را به ساير برندگان و يا خريداران شرکت کننده در مزايده عمومی، محدود و حضوری يا حراج به فروش رساند و سپرده وی را به نفع خود ضبط نمايد و نامبرده حق هيچگونه اعتراض و يا ادعای دريافت سپرده خود را نخواهد داشت. اين موضوع در مورد برندگان دوم و سوم و برندگان در مزايده محدود و حضوری يا حراج نيز از تاريخ اعلام شرکت به آنها جاری خواهد بود. پذيرش هرگونه تأخيری جهت امضاء قرارداد يا توافقنامه فروش و پرداخت قيمت اقلام مورد مزايده از طرف متقاضی پس از ارائه دلايل منطقی و پس از تائيد مدير کميسيون و مسئول فروش شرکت امکانپذير می باشد.

13- برنده مزايده مکلف است پس از امضای قرارداد يا توافقنامه فروش اقلام مورد مزايده را ظرف مدت تعيين شده در قرارداد يا توافقنامه فروش از شرکت حمل نمايد و درصورت عدم حمل به موقع کالا، مشمول جريمه مندرج در قرارداد يا توافقنامه فروش خواهد گرديد. درصورتيکه بنا به دلايلی منطقی و يا به دليل مشکلات بوجود آمده در شرکت کالای مورد معامله به موقع حمل نشود، جريمه مندرج در توافقنامه فقط پس از تائيد مدير فروش و دبير کميسيون بخشوده خواهد شـد. کنترل و اعلام جريمه بعهده امورمالی شرکت می باشد که پس از اعلام کتبی توسط دبير يا مدير فروش انجام خواهد شد.

14- برنده مزايده حق انتقال يا فروش موضوع قرارداد را به غير ندارد.

15- کالای مورد معامله فقط به خريدار يا نماينده يا وکيل او که کتباً معرفی شده باشد در محل کارخانه تحويل خواهدشد.

برنده مزايده (خريدار) يا نماينده و يا وکيل قانونی او بايد هنگام تحويل کالا شخصاً در محل کارخانه شرکت شهاب خودرو (سهامی عام) حضور داشته باشد. در غير اينصورت خريدار ضمن سلب حق هرگونه اعتراضی در مورد تعداد، کيفيت، کسری اقلام و قيمت کالا از خود، شرکت را محق خواهد دانست تا از تحويل کالای مورد معامله به او خودداری نمايـد.

16- اسامی برندگان مزايده پس از مفتوح نمودن پاکتهای پيشنهاد قيمت و بررسی دقيق آنها در تاريخ .............................. اعلام خواهد شد.

 

اينجانب ................................................................................ با آگاهی کامل از مفاد « شرايط عمومی شرکت در مزايده ................. » به شرح فوق، کليه شرايط آنرا قبول نموده و کليه صفحات آن را امضاء و تائيد می نمايـم./

 

امضاء شرکت کننده در مزايده                                                                                                                     تاريخ

نام و نشانی شرکت کننده در مزايده

تلفن تماس

 

 

 

      امضاء و اثرانگشت


      

                                                                               

دفتر مرکزی

 تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران کرج ، پلاک201 

کد پستی : 1399735711   صندوق پستی : 13785،531 

تلفن : 3- 44504750 21 98+  فکس : 44504746 21 98 +ا

Email: info@shahabkhodro.ir 

   

 

 

 

شرکت شهاب یار ، دفتر مرکزی خدمات پس از فروش محصولات شهاب خودرو

تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو

کدپستی : 1399735711  ،  صندوق پستی :13185،531

تلفن : 44531298 21 98+  فکس : 44536455 21 98+ا 

Email: info.shahabyar@gmail.com